Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1728

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z 2008 r. nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz. 952) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) terminy składania sprawozdań i informacji, o których mowa w pkt 1-3, w tym terminy składania niektórych zaktualizowanych sprawozdań;";

  2) w § 2:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W sprawozdaniach o udzielonej pomocy podaje się następujące informacje:

     1) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

     2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

     3) kategorię podmiotu udzielającego pomocy;

     4) adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;

     5) wskazanie okresu sprawozdawczego, za który sporządza się sprawozdanie;

     6) podstawę prawną udzielonej pomocy;

     7) oznaczenie programu pomocowego w przypadku pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego lub oznaczenie pomocy indywidualnej w przypadku, gdy udzielona została pomoc indywidualna;

     8) dzień udzielenia pomocy;

     9) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

     10) formę prawną beneficjenta pomocy;

     11) wielkość beneficjenta pomocy;

     12) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

     13) identyfikator terytorialny gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

     14) klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;

     15) wartość nominalną pomocy;

     16) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

     17) formę pomocy;

     18) przeznaczenie pomocy;

     19) źródło pochodzenia pomocy.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Podmiot udzielający pomocy wskazany w wykazie podmiotów udzielających pomocy określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy, zwany dalej "podmiotem przekazującym sprawozdania z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP", w sprawozdaniach o udzielonej pomocy, o których mowa w ust. 1, podaje również informacje o zrealizowanych płatnościach obejmujące informacje o dniu realizacji płatności lub o dniu zwrotu części pomocy oraz o wartości płatności lub o wartości zwróconej części pomocy.

    1b. Informacje, o których mowa w ust. 1a, podaje się w przypadku, gdy pomoc jest udzielana w formie dotacji lub refundacji na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 94, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).";

  3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W przypadku pomocy na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy, udzielonej w ramach programu pomocowego, niepodlegającej obowiązkowi notyfikacji, oprócz sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdanie zawierające następujące informacje:

    1) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

    2) wielkość beneficjenta pomocy;

    3) oznaczenie programu pomocowego;

    4) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

    5) adres siedziby, adres e-mail, numery telefonu i faksu podmiotu udzielającego pomocy;

    6) formę pomocy;

    7) rodzaj projektu;

    8) krótki opis projektu;

    9) kwotę zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

    10) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

    11) intensywność pomocy;

    12) warunki, od których uzależniona jest wypłata pomocy, jeżeli zostały określone;

    13) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu;

    14) dzień udzielenia pomocy;

    15) symbol podregionu (NTS 3), w którym realizuje się inwestycje;

    16) status pomocy regionalnej;

    17) podstawową maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze, na którym realizuje się inwestycje;

    18) symbol gminy (NTS 5), w której realizuje się inwestycje;

    19) klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc.";

  4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

   "§ 3a. 1.W przypadku udzielonej w ramach programu pomocowego pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, której wartość przekracza równowartość 3 mln euro, oprócz sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdanie zawierające następujące informacje:

    1) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

    2) wielkość beneficjenta pomocy;

    3) oznaczenie programu pomocowego;

    4) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

    5) adres siedziby, adres e-mail, numery telefonu i faksu podmiotu udzielającego pomocy;

    6) formę pomocy;

    7) rodzaj projektu;

    8) krótki opis projektu;

    9) kwotę zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

    10) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

    11) intensywność pomocy;

    12) warunki, od których uzależniona jest wypłata pomocy, jeżeli zostały określone;

    13) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu;

    14) dzień udzielenia pomocy;

    15) dzień złożenia przez beneficjenta pomocy wniosku o udzielenie pomocy.

   2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.";

  5) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Z zastrzeżeniem ust. 2, podmiot udzielający pomocy sporządza sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, za poszczególne kwartały roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (sprawozdanie roczne). Sprawozdanie za dany okres sprawozdawczy sporządza się na jednym formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

   2. Podmiot przekazujący sprawozdania z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, o pomocy udzielonej w danym dniu, w terminie 30 dni od dnia udzielenia pomocy.";

  6) § 7 otrzymuje brzmienie:

   "§ 7. Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 3 i 3a, w terminie 14 dni od dnia udzielenia pomocy.";

  7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

   "§ 8a. 1. W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy lub wartości zrealizowanych płatności wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

   2. W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy wykazanej w sprawozdaniu kwartalnym, przepisu ust. 1 nie stosuje się, a podmiot udzielający pomocy uwzględnia zmianę w sprawozdaniu rocznym.

   3. W przypadku gdy zmiana wartości udzielonej pomocy wynika ze zmiany:

    1) harmonogramu realizacji płatności - podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia realizacji ostatniej płatności,

    2) harmonogramu spłaty rat - podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia dokonania spłaty ostatniej raty

   - przy czym przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

   4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot przekazujący sprawozdania z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, za pośrednictwem tej aplikacji, tylko w zakresie wskazywanej zmiany. Pozostałe podmioty udzielające pomocy sporządzają i przekazują zaktualizowane sprawozdania w całości.

   5. Podmiot udzielający pomocy, który po upływie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 6, uzyskał informację o udzielonej pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, sporządza i przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, bezzwłocznie. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

   6. W przypadku gdy zmiana dotyczy wartości udzielonej pomocy de minimis, obowiązek określony w ust. 1 dotyczy pomocy udzielonej nie wcześniej niż w okresie 3 ostatnich lat.";

  8) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

  9) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przepis § 8a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się odpowiednio do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli zmiana wartości udzielonej pomocy wykazanej w takim sprawozdaniu wystąpiła po tym dniu.

3. Obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 1a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dotyczy pomocy udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, również jeżeli płatność lub zwrot części pomocy nastąpi po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 2

Sprawozdanie o pomocy na realizację dużego projektu inwestycyjnego, udzielonej w ramach programu pomocowego, niepodlegającej obowiązkowi notyfikacji

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 3

Sprawozdanie o udzielonej w ramach programu pomocowego pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, której wartość przekracza równowartość 3 mln euro

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz