Ustawa z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.12.17
do 2010.12.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578
Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578
2010.12.30
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6 i art. 11a, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:";

  2) dodaje się art. 11a w brzmieniu:

   "Art. 11a. 1. Od dnia 1 stycznia 2011 r. ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT rozumie się przez to również podatek od towarów i usług o stawce obowiązującej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

   2. W przypadku gdy pierwszy wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zostanie złożony po dniu 31 grudnia 2010 r., kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5 jest równa:

    1) 68,18% - dla stawki 22%,

    2) 65,22% - dla stawki 23%

   - kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn określony w art. 3 ust. 5.".