Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o rezerwach strategicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 8

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 46. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 9

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

Art. 47. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.) w art. 6 w ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

    "15) Agencję Rezerw Materiałowych.".

Art. 48. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. nr 106, poz. 493, z późn. zm.) w art. 5a w ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 49. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 50. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 i nr 149, poz. 996) w art. 8 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

    "8) Agencję Rezerw Materiałowych.".

Art. 51. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 52. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. nr 52, poz. 343, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 53 - 63. (pominięto przez redakcję)

Art. 64. Traci moc ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 594, z 2008 r. nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 107, poz. 679).

Art. 65. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 6.12.2010 r.