Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 22.10.2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - wyciąg

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 219, poz. 1443

Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), lub pojazdem Policji.";

  2) w art. 44 w ust. 2:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;",

   b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.";

  3) w art. 53 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) zespołu ratownictwa medycznego;".

Art. 3. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) w art. 78 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 4 - 7. (pominięto przez redakcję)

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 23.11.2010 r.