Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.06.30
do 2012.12.30
dodany przez
art. 2 

Art. 62a. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    1. Ustawa normuje sprawy dowodów osobistych.",

   b) uchyla się ust. 2;

  2) uchyla się art. 2-13;

  3) art. 14 otrzymuje brzmienie:

   Art. 14. Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu, który wydał dowód osobisty, jeżeli zmiany te mają wpływ na dane zamieszczone w dowodzie osobistym.

  4) uchyla się art. 15-31c;

  5) w art. 37 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   4) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - adres zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy danych o adresie nie zamieszcza się;

  6) tytuł rozdziału 8a otrzymuje brzmienie:

   Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

  7) uchyla się art. 44a-44d;

  8) w art. 44e w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

   9) adres miejsca pobytu stałego lub czasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  9) tytuł rozdziału 8b otrzymuje brzmienie:

   Udostępnianie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

  10) w art. 44g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   1. Organy prowadzące ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

  11) art. 44h otrzymuje brzmienie:

   Art. 44h. 1. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

    1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

    2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);

    3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;

    4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

    5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.

   2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

    1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;

    2) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;

    3) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

   3. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

   4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

   5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego uproszczonego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

    1) posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;

    2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

    3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

   6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane dotyczące dowodów osobistych w oparciu o dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest spełnienie łącznie wymagań określonych w ust. 5, złożenie jednorazowego wniosku i uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 44i ust. 4.

   7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na porównaniu przekazanych danych z danymi z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Wynikiem udostępnienia danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.

   8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

    1) wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 3,

    2) uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 5,

    3) wniosku o udostępnienie danych z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 6

   - uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w ust. 5.

   9. Udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych następuje:

    1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 - nieodpłatnie;

    2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 - odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty do wniosku o udostępnienie danych.

   10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia im z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

   11. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

   12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

    1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6,

    2) sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2

   - uwzględniając, że wysokość opłat powinna być zróżnicowana w zależności od sposobu i zakresu udostępniania danych.

  12) w art. 44i:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    1. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.",

   b) uchyla się ust. 2,

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    3. Dane z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.

  13) uchyla się art. 46-48;

  14) art. 51 otrzymuje brzmienie:

   Art. 51. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia ochrony danych zawartych w ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

  15) uchyla się art. 56-58.