Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.11.19
do 2014.03.19
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
Istniejące wersje czasowe art. 67
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2014.03.20
uchylony przez
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
2021.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 510
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 67. W ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

 F = (2 +Lm ) x Kb,
 100 

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,

    Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. nr 217, poz. 1427),

    Kb - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.".