Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.11.19
do 2015.02.28
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2015.03.01
uchylony przez
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
2021.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 510
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. W ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. nr 220, poz. 1414) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 5, nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. nr 217, poz. 1427).";

  2) w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być przekazywana przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w formie dokumentu elektronicznego.

   3. Przekazanie informacji do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, następuje przez rejestrację danych o zmianie imienia i nazwiska w rejestrze PESEL na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.".