Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.01
 
dodany przez
art. 26 
Istniejące wersje czasowe art. 45b
2020.01.01
dodany przez

Art. 45b. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę elektroniczną, która umożliwia weryfikację informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1) imię (imiona);

  2) nazwisko;

  3) numer PESEL;

  4) adres zameldowania na pobyt:

   a) stały albo

   b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu;

  5) indywidualne oznaczenie tej informacji.