Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.07.18
do 2018.11.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2015.03.01
zmieniony przez
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2018.12.01
zmieniony przez
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane:

  1) nazwisko i imię (imiona);

  2) nazwisko rodowe;

  3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;

  4) data urodzenia;

  5) miejsce urodzenia;

  6) kraj urodzenia;

  7) stan cywilny;

  8) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;

  9) płeć;

  10) numer PESEL;

  11) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;

  12) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;

  13) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;

  14) adres i data zameldowania na pobyt stały;

  15) kraj miejsca zamieszkania;

  16) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;

  17) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;

  18) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;

  19) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;

  20) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;

  20a) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;

  21) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;

  22) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;

  23) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;

  24) seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;

  24a) status cudzoziemca oznaczony jako:

   a) UE - w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,

   b) CUE - w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,

   c) NUE - w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b;

  25) (uchylony)

  26) data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.