Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.01.01
do 2018.07.17
zmieniony przez
art. 1 

Art. 30. 1. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:

  1) nazwisko i imię (imiona);

  2) numer PESEL, o ile został nadany;

  3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;

  4) kraj urodzenia;

  5) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

  6) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;

  7) adres nowego miejsca pobytu stałego;

  8) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;

  9) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;

  10) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

  11) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt stały przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

2. W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:

  1) nazwisko i imię (imiona);

  2) numer PESEL, o ile został nadany;

  3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;

  4) kraj urodzenia;

  5) kraj miejsca zamieszkania;

  6) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

  7) adres nowego miejsca pobytu czasowego;

  8) deklarowany okres pobytu;

  9) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;

  10) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;

  11) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

  12) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt czasowy przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

3. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, składanym w formie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, nie zamieszcza się danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.