Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.01.01
do 2018.07.17
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
2020.05.28
zmieniony przez
2021.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 510
2021.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:

  1) nazwisko i imię (imiona);

  2) numer PESEL, o ile został nadany;

  3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;

  4) kraj urodzenia;

  5) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

  6) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;

  7) adres nowego miejsca pobytu stałego;

  8) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;

  9) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;

  10) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

  11) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt stały przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

2. W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:

  1) nazwisko i imię (imiona);

  2) numer PESEL, o ile został nadany;

  3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;

  4) kraj urodzenia;

  5) kraj miejsca zamieszkania;

  6) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

  7) adres nowego miejsca pobytu czasowego;

  8) deklarowany okres pobytu;

  9) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;

  10) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;

  11) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

  12) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt czasowy przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

3. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, składanym w formie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, nie zamieszcza się danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.