Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.03.20
do 2015.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388

Art. 58. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za pomocą teletransmisji danych, w drodze weryfikacji,

    2) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli,

    3) wzór protokołu kontroli

- biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i art. 48.