Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.03.20
do 2015.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388

Art. 50. 1. Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.