Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.05.01
do 2015.03.19
zmieniony przez
art. 501 
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2012.12.31
zmieniony przez
2014.05.01
zmieniony przez
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane:

  1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

  3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z:

   a) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,

   b) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,

   c) udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,

   d) udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

   e) uzyskaniem statusu uchodźcy,

   f) uzyskaniem ochrony uzupełniającej,

   g) uzyskaniem azylu,

   h) uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany,

   i) uzyskaniem ochrony czasowej,

   j) uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

  4) członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 lit. e i f.

2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.

3. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa w ust. 1 i 2, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.