Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.12.31
do 2014.04.30
zmieniony przez
art. 5 

Art. 7. 1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane:

  1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

  3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z:

   a) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,

   b) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,

   c) udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,

   d) udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

   e) uzyskaniem statusu uchodźcy,

   f) uzyskaniem ochrony uzupełniającej,

   g) uzyskaniem azylu,

   h) uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany,

   i) uzyskaniem ochrony czasowej;

  4) członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 lit. e i f.

2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.

3. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa w ust. 1 i 2, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.