Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.06.30
do 2012.12.30
zmieniony przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 79
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2011.06.30
zmieniony przez
2012.12.31
zmieniony przez
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 79. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 62a, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 ustawy, o której mowa w art. 62a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2013 r.