Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.11.19
do 2015.02.28
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2015.03.01
zmieniony przez
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.01.01
zmieniony przez
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. 1. Dane niezbędne do nadania lub zmiany numeru PESEL przekazywane są niezwłocznie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu przekazanie danych następuje nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia ich uzyskania.

2. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany w ust. 1 organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu nadania lub zmiany numeru PESEL w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ich uzyskania.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje lub zmienia numer PESEL niezwłocznie po uzyskaniu danych niezbędnych do jego nadania lub zmiany.