Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.11.19
do 2012.08.15
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2012.08.16
zmieniony przez
2012.12.31
zmieniony przez
2015.03.01
zmieniony przez
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2019.05.04
zmieniony przez
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
2021.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 510
2021.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują:

  1) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1-11, 14 i 15;

  2) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu małżeństwa i dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 7, 12 i 13;

  3) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu zgonu i dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 7, 13, 17, 19 i 26;

  4) kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia i nazwiska - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 i 2;

  5) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela polskiego - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 14-21;

  6) wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 11;

  7) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 22;

  8) organy właściwe do wydania paszportu - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 23;

  9) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, któremu nadano numer PESEL - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3-7, 9-12, 14-21 i 24-26;

  10) organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1-13, 15 i 22-24.

2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, mogą przekazywać dane do rejestru PESEL za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane dotyczące dowodów osobistych, paszportów i obywatelstwa.

3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz do rejestrów centralnych, o których mowa w ust. 2.

4. Organy, o których mowa w ust. 1, rejestracji danych dokonują niezwłocznie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.

5. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany w ust. 4 organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu ich rejestracji w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.

6. Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8, należy podać datę zmiany danych oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika dokonana zmiana. Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru, z wyłączeniem danych wymienionych w art. 8 pkt 22 i 23.

7. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w przypadku cudzoziemca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, również inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.