Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.10.2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2012.03.28
do 2013.03.07
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 191, poz. 1279
2012.03.28
zmieniony przez
2013.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 329
2019.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 957
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. 1. Stan rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz stan innych należności i zobowiązań banku uzgadniany jest przez potwierdzenie salda.

2. Powiadomienie o stanie salda oraz wezwanie do jego potwierdzenia należy do obowiązku wierzyciela.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się za spełniony, jeżeli saldo należności i zobowiązań w stosunku do domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską i towarowych domów maklerskich z tytułu nierozliczonych transakcji zawartych na rynku regulowanym i zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym, ustalone przez bank według stanu na dzień bilansowy, zostanie potwierdzone na pisemne żądanie banku przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do rozliczania tych transakcji.