Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.10.2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.10.15
do 2013.03.07
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 191, poz. 1279
Istniejące wersje czasowe § 41
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 191, poz. 1279
2013.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 329
2017.07.13
zmieniony przez
2019.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 957
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 41. 1. Wynik finansowy netto w księgach rachunkowych banku ustala się z uwzględnieniem odpowiednio przepisów art. 6, 35, 35a-35d, 37, 39, 41 i 43 ustawy oraz przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy.

2. Do wyniku z tytułu odsetek, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, zalicza się:

  1) nieotrzymane w okresie sprawozdawczym przychody z tytułu:

   a) należnych bankowi odsetek, w tym dyskonta oraz odsetek skapitalizowanych, od należności "normalnych" i należności "pod obserwacją", z zastrzeżeniem ust. 3,

   b) otrzymanych w poprzednich okresach przychodów z tytułu odsetek, w tym dyskonta, przypadających na bieżący okres sprawozdawczy;

  2) otrzymane w bieżącym okresie sprawozdawczym przychody z tytułu odsetek przypadające za okres sprawozdawczy, w tym od należności banku;

  3) koszty z tytułu odsetek wymagalnych i niewymagalnych od zobowiązań banku przypadające za okres sprawozdawczy.

3. Do wyniku z tytułu odsetek, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, nie zalicza się:

  1) należnych bankowi odsetek zapadłych i niezapadłych, w tym dyskonta oraz odsetek skapitalizowanych, od należności "zagrożonych", które do czasu ich otrzymania lub odpisania stanowią przychody zastrzeżone;

  2) dyskonta oraz odsetek otrzymanych z góry, przypadających na następne okresy sprawozdawcze.