Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.10.2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.05.21
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 957
Istniejące wersje czasowe § 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 191, poz. 1279
2013.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 329
2017.07.13
zmieniony przez
2019.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 957
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 22. Inwentaryzacją w drodze porównania stanu ewidencyjnego z dokumentami i dokonania weryfikacji wartości tych składników w szczególności powinny być obejmowane:

  1) wartości niematerialne i prawne;

  2) należności i zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych;

  3) należności zakwalifikowane, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy, do kategorii zagrożonych;

  4) należności, których opóźnienie w spłacie wynosi więcej niż 90 dni;

  5) odsetki naliczone;

  6) roszczenia z tytułu niedoborów i szkód oraz inne należności i zobowiązania wobec pracowników;

  7) rozliczenia międzyokresowe;

  8) fundusze banku, rezerwy;

  9) zobowiązania pozabilansowe, w tym z tytułu udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń.