Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.09.2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2010 r. nr 188, poz. 1264

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2011 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.*)

_________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.09.2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. nr 160, poz. 1269).

Załącznik

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej
oraz norm szacunkowych dochodu rocznego

Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:   
  a) rośliny ozdobne 1 m2 9 42
  b) pozostałe 1 m2 3 50
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych 1 m2 2 16
  powyżej 25 m2      
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 7 02
  b) pozostałe 1 m2 4 32
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 4 05
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
  a) kurczęta 1 sztuka   12
  b) gęsi 1 sztuka 1 05
  c) kaczki 1 sztuka   28
  d) indyki 1 sztuka   68
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
  a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)  1 sztuka 2 67
  b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)  1 sztuka 2 24
  c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 48
  d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 76
  e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 11 74
  f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)  1 sztuka 1 96
7 Wylęgarnie drobiu:      
  a) kurczęta 1 sztuka   01
  b) gęsi 1 sztuka   07
  c) kaczki 1 sztuka   02
  d) indyki 1 sztuka   07
8 Zwierzęta futerkowe:      
  a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 37 16
  b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 16 34
  c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 12 65
  d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 19 32
  e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 4 46
  f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 4 46
9 Zwierzęta laboratoryjne:      
  a) szczury białe 1 sztuka   11
  b) myszy białe 1 sztuka   02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   27
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 2 69
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 161 71
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 134 75
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 67 39
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
  a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 269 49
  b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 56 60
  c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)  1 sztuka 29 63
  d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 33 69
  e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 13 48
  f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 5 40
  g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 8 08
  h) konie rzeźne 1 sztuka 404 27
  i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 323 41
  j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 21
  k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 36 40
  l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 13 48