Ustawa z dnia 5.08.2010 r.
o ochronie informacji niejawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.10.01
do 2016.08.02
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228
2016.08.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167
2018.02.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 412
2019.02.06
zmieniony przez
2019.04.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 742
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, zwanych dalej "informacjami niejawnymi", to jest zasady:

  1) klasyfikowania informacji niejawnych;

  2) organizowania ochrony informacji niejawnych;

  3) przetwarzania informacji niejawnych;

  4) postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej odpowiednio "postępowaniem sprawdzającym" lub "kontrolnym postępowaniem sprawdzającym";

  5) postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej "postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego";

  6) organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;

  7) ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;

  8) stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.

2. Przepisy ustawy mają zastosowanie do:

  1) organów władzy publicznej, w szczególności:

   a) Sejmu i Senatu,

   b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

   c) organów administracji rządowej,

   d) organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych podległych im jednostek organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych,

   e) sądów i trybunałów,

   f) organów kontroli państwowej i ochrony prawa;

  2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

  3) Narodowego Banku Polskiego;

  4) państwowych osób prawnych i innych niż wymienione w pkt 1-3 państwowych jednostek organizacyjnych;

  5) jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej lub nadzorowanych przez te organy;

  6) przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.

3. Przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych nie naruszają przepisów innych ustaw o ochronie tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych, z zastrzeżeniem art. 5.