Ustawa z dnia 5.08.2010 r.
o ochronie informacji niejawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.02.23
do 2018.04.29
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 412
Istniejące wersje czasowe art. 67
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228
2016.08.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167
2018.02.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 412
2018.04.30
zmieniony przez
2019.04.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 742
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 67. 1. Świadectwo, decyzja o odmowie wydania świadectwa oraz decyzja o cofnięciu świadectwa powinny zawierać:

  1) oznaczenie organu, który wydał, odmówił wydania bądź cofnął świadectwo;

  2) wskazanie miejsca i daty wystawienia;

  3) nazwę podmiotu, adres jego siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer REGON;

  4) podstawę prawną;

  5) stwierdzenie wydania świadectwa, odmowy wydania lub jego cofnięcia;

  6) w przypadku wydania świadectwa - jego stopień, klauzulę tajności oraz termin ważności;

  7) imienną pieczęć i podpis upoważnionego funkcjonariusza ABW albo funkcjonariusza lub żołnierza SKW.

2. Decyzja o odmowie wydania oraz decyzja o cofnięciu świadectwa powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia:

  1) odwołania do Prezesa Rady Ministrów;

  2) skargi do sądu administracyjnego.

3. Uzasadnienie faktyczne w części zawierającej informacje niejawne podlega ochronie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.