Ustawa z dnia 30.04.2010 r. Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące system nauki

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.06.04
do 2012.07.18
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620
Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620
2012.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 5, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 5, art. 14a ust. 2, art. 15 ust. 5 i 6, art. 16 ust. 3, art. 20 i art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 2 i 3, art. 25 ust. 7, art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 5, art. 33 ust. 4 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Do czasu przyznania jednostkom naukowym kategorii na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe posiadające kategorię przyznaną na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki otrzymują następujące kategorie:

    1) A - jednostki naukowe posiadające kategorię 1;

    2) B - jednostki naukowe posiadające kategorię 2 lub 3;

    3) C - jednostki naukowe posiadające kategorię 4 lub 5.

3. Jednostki naukowe, o których mowa w ust. 5, zostaną ocenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na podstawie tej oceny przyznana zostanie kategoria A+, A, B lub C.