Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.06.04
do 2015.05.24
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
Istniejące wersje czasowe art. 43
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
2015.05.25
zmieniony przez
2015.08.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1095
2016.03.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 371
2017.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1158
2018.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 736
2018.10.01
zmieniony przez
2019.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1350
2020.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1383
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 43. 1. Pracownikiem naukowym może być osoba zatrudniona na stanowisku:

    1) profesora zwyczajnego;

    2) profesora nadzwyczajnego;

    3) profesora wizytującego;

    4) adiunkta;

    5) asystenta.

2. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.

3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora.

4. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba, która jest pracownikiem innej instytucji, posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, lub na stałe zamieszkuje za granicą i posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora.

6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

7. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem. Kryteria i tryb przeprowadzania i ogłaszania konkursu określa statut instytutu. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się także na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.