Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.06.04
do 2011.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
Istniejące wersje czasowe art. 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
2012.01.01
zmieniony przez
2015.08.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1095
2016.03.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 371
2017.02.16
zmieniony przez
2017.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1158
2018.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 736
2019.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1350
2020.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1383
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. 1. Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza audyt instytutu.

2. Audyt instytutu jest przeprowadzany w celu dokonania oceny:

    1) działalności finansowej instytutu;

    2) organizacji i jakości pracy instytutu;

    3) jakości zarządzania instytutem.

3. W celu dokonania audytu instytutu minister nadzorujący powołuje zespół w składzie od trzech do pięciu osób.

4. Wyniki prac zespołu są przedstawiane ministrowi nadzorującemu. Na ich podstawie minister nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2 lub art. 26. Minister nadzorujący może także zalecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności naprawczych lub usprawniających działalność instytutu.

5. Sprawozdanie z audytu instytutu minister nadzorujący ogłasza na stronie podmiotowej ministra nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Ministrowie nadzorujący instytuty, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb dokonywania audytu i kontroli instytutów, w tym:

    1) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania protokołu kontroli,

    2) tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń instytutów

- mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzania audytu i kontroli.