Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.06.04
do 2011.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
Istniejące wersje czasowe art. 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
2012.01.01
zmieniony przez
2015.08.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1095
2016.03.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 371
2017.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1158
2018.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 736
2019.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1350
2020.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1383
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 35. 1. Minister nadzorujący sprawuje nadzór nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem oraz realizacją przez instytut podstawowych zadań instytutu określonych w art. 2 ust. 1. Minister nadzorujący może żądać informacji i wyjaśnień od organów instytutu, a także dokonywać audytu i doraźnej kontroli działalności instytutu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje badanie zgodności działania organów instytutu z przepisami prawa lub statutem oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności organów instytutu, polegających na naruszeniu prawa lub statutu oraz nieprawidłowości wydatkowania środków publicznych, minister nadzorujący wydaje zalecenia pokontrolne i zobowiązuje w wystąpieniu pokontrolnym dyrektora i przewodniczącego rady naukowej do ich realizacji w określonym terminie.

4. Dyrektor instytutu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego może zgłosić do ministra nadzorującego, na piśmie, zastrzeżenia do ustaleń i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.