Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.04.01
do 2019.07.18
zmieniony przez
art. 84 
Istniejące wersje czasowe art. 33
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
2015.08.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1095
2016.03.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 371
2017.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1158
2018.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 736
2018.10.01
zmieniony przez
2019.04.01
zmieniony przez
2019.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1350
2020.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1383
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 33. 1. Instytuty i instytuty Sieci Łukasiewicz mogą utworzyć Radę Główną Instytutów Badawczych, zwaną dalej "Radą", jako wybieralny organ przedstawicielski tych instytutów.

2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata.

4. Rada składa się z trzydziestu jeden członków wybieranych przez elektorów.

5. Elektorzy są wybierani przez:

    1) rady naukowe - spośród pracowników instytutów;

    2) rady instytutów Sieci Łukasiewicz - spośród pracowników instytutów Sieci Łukasiewicz.

6. W przypadku instytutu albo instytutu Sieci Łukasiewicz zatrudniającego:

    1) do dwustu pięćdziesięciu pracowników - rada naukowa albo rada instytutu Sieci Łukasiewicz wybiera jednego elektora;

    2) powyżej dwustu pięćdziesięciu pracowników - rada naukowa albo rada instytutu Sieci Łukasiewicz wybiera dwóch elektorów.

7. Rada opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania instytutów i instytutów Sieci Łukasiewicz, które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym instytuty.