Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.04.16
do 2018.09.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 736
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
2015.08.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1095
2016.03.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 371
2017.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1158
2018.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 736
2018.10.01
zmieniony przez
2019.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1350
2020.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1383
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. 1. Do podstawowej działalności instytutu należy:

  1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

  2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

  3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

2. W związku z prowadzoną działalnością podstawową instytut może:

  1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;

  2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

  3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

  4) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;

  5) prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu;

  6) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

  7) wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;

  8) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić:

  1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne;

  2) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

4. Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w ust. 1-3. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w ust. 1-3.