Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.08.06
do 2017.02.15
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
2015.08.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1095
2016.03.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 371
2016.08.06
zmieniony przez
2017.02.16
zmieniony przez
2017.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1158
2018.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 736
2019.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1350
2020.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1383
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26. 1. Minister nadzorujący odwołuje dyrektora w przypadku:

  1) niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 6 pkt 2 i 5;

  2) złożenia przez niego rezygnacji;

  3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

  4) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 35 ust. 3.

2. Minister nadzorujący może odwołać dyrektora w przypadku działania niezgodnego z zasadami praworządności, rzetelności i gospodarności w czasie zajmowania stanowiska.

2a. Minister nadzorujący może odwołać dyrektora państwowego instytutu badawczego w przypadku:

  1) działania niezgodnego z zasadami praworządności, rzetelności i gospodarności;

  2) nieprawidłowego wykonywania przez instytut określonych w jego statucie zadań, o których mowa w art. 2, lub zadań, o których mowa w art. 22 pkt 2.

3. W przypadku odwołania dyrektora instytutu minister sprawujący nadzór nad instytutem wyznacza spośród jego zastępców osobę pełniącą funkcję kierownika instytutu na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3a. W przypadku odwołania dyrektora państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo innego pracownika instytutu spełniającego warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1-3 i 5 na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Minister nadzorujący może w miejsce osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków dyrektora w trybie określonym w zdaniu pierwszym wyznaczyć inną osobę spośród zastępców dyrektora i innych pracowników spełniających warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1-3 i 5.