Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.08.04
do 2016.03.20
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1095
Istniejące wersje czasowe art. 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618
2014.10.01
zmieniony przez
2015.08.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1095
2016.03.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 371
2016.08.06
zmieniony przez
2017.02.16
zmieniony przez
2017.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1158
2018.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 736
2018.10.01
zmieniony przez
2019.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1350
2020.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1383
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 24. 1. Dyrektor:

  1) ustala plany działalności instytutu;

  2) realizuje politykę kadrową;

  3) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4;

  4) odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;

  5) reprezentuje instytut;

  6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.

1a. Dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę naukową, ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa w szczególności:

  1) prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;

  2) zasady wynagradzania twórców;

  3) zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem instytutu a tym instytutem;

  4) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;

  5) zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

2. Minister nadzorujący powołuje dyrektora na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii rady naukowej. Kandydata na dyrektora przedstawia ministrowi nadzorującemu komisja konkursowa w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 6.

3. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu dyrektora określa także wysokość jego wynagrodzenia.

4. Minister nadzorujący odmawia powołania na dyrektora kandydata wskazanego przez komisję konkursową, jeżeli konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa lub kandydat nie spełnia kryteriów określonych w ust. 6. Odmowa powołania wymaga uzasadnienia.

5. W przypadku niepowołania dyrektora rada naukowa zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu. Do czasu powołania nowego dyrektora minister nadzorujący powołuje do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców.

6. Dyrektorem może być osoba, która:

  1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

  2) korzysta z pełni praw publicznych;

  3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

  4) posiada znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

  5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

7. Funkcję dyrektora można pełnić nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie okresy, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Minister nadzorujący instytut, na wniosek rady naukowej, może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu na okres kolejnych 4 lat osobie, która pełniła funkcję dyrektora przez dwa następujące po sobie okresy.