Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.08.08
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1657
Istniejące wersje czasowe art. 40a
2020.04.01
zmieniony przez
2020.10.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1845
2021.11.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2069
2022.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1657
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 40a. 1. Podmiot leczniczy, w którym lekarz sprawuje opiekę medyczną nad osobą zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 1 albo osobą podejrzaną o takie zakażenie lub zachorowanie, przekazuje do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dane o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

2. Przekazaniu podlegają wyłącznie dane spośród wymienionych w art. 30 ust. 2 w zakresie, w jakim są one niezbędne dla zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

    1) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 1,

    2) zakres danych spośród wymienionych w art. 30 ust. 2, okoliczności, termin i sposób ich przekazywania,

    3) właściwość państwowego inspektora sanitarnego w zakresie otrzymania danych na podstawie ust. 1

- w celu zapewnienia skuteczności zapobiegania tym chorobom zakaźnym i zakażeniom i ich zwalczania, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej, oraz porównywalności informacji zbieranych w krajowym i międzynarodowym nadzorze epidemiologicznym.