Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.08.08
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1657
Istniejące wersje czasowe art. 17a
2022.01.27
dodany przez
2022.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1657
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17a. 1. W przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2, art. 17 ust. 10 albo art. 46 ust. 4 pkt 7, u osoby, u której zostało przeprowadzone to szczepienie, wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, w wyniku których:

  1) osoba ta wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo

  2) u osoby tej wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni

- osobie tej przysługuje świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, zwanego dalej "Funduszem".

2. Świadczenie kompensacyjne wynosi w przypadku:

  1) obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego - 3.000 zł;

  2) hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni - 10.000 zł;

  3) hospitalizacji trwającej od 14 do 30 dni - od 10.000 zł do 20.000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

  4) hospitalizacji trwającej od 31 do 50 dni - od 21.000 zł do 35.000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

  5) hospitalizacji trwającej od 51 do 70 dni - od 36.000 zł do 50.000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

  6) hospitalizacji trwającej od 71 do 90 dni - od 51.000 zł do 65.000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

  7) hospitalizacji trwającej od 91 do 120 dni - od 66.000 zł do 89.000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

  8) hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni - 100.000 zł.

3. Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku:

  1) zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym - o 15.000 zł;

  2) innego niż określony w pkt 1 zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko - o 5.000 zł;

  3) hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni - o 10.000 zł;

  4) hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni - o 20.000 zł.

4. Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10.000 zł.

5. Łączna suma świadczenia kompensacyjnego przysługującego osobie, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 100.000 zł.

6. Świadczenie kompensacyjne jest przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta.