Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.01.18
do 2019.07.03
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 151
Istniejące wersje czasowe art. 29a
2012.09.03
dodany przez
2013.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 947
2016.04.20
zmieniony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1866
2018.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 151
2019.07.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1239
2020.10.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1845
2021.11.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2069
2022.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1657
2022.12.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29a. 1. W ramach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi może być prowadzony nadzór sentinel.

2. W nadzorze, o którym mowa w ust. 1, uczestniczą:

  1) wskazane przez ministra właściwego do spraw zdrowia instytuty badawcze i ośrodki referencyjne, na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

  2) wojewódzkie lub powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;

  3) podmioty lecznicze oraz lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, na podstawie umowy zawartej z państwowym inspektorem sanitarnym;

  4) medyczne laboratoria diagnostyczne w rozumieniu przepisów o diagnostyce laboratoryjnej, akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, na podstawie umowy zawartej z państwowym inspektorem sanitarnym.

3. Koszty uczestnictwa w nadzorze sentinel:

  1) podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia;

  2) podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia:

  1) zakażenia lub choroby zakaźne objęte nadzorem sentinel,

  2) sposób prowadzenia nadzoru sentinel,

  3) jednostki podziału terytorialnego kraju, w których jest prowadzony nadzór sentinel,

  4) zadania realizowane przez podmioty uczestniczące w nadzorze sentinel

- mając na względzie cele nadzoru sentinel oraz zapewnienie reprezentatywności zbieranych w nim danych.