Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.01.01
do 2014.08.05
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207
2014.01.01
zmieniony przez
2014.08.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1053
2015.07.16
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
2022.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 513
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
Klasyfikacja paragrafów rozchodów

Klasyfikacja określona w tym załączniku dotyczy rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy.

961 Wykup bonów skarbowych

962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

964 Rozchody związane z zarządzaniem środkami europejskimi

971 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

976 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych za granicą oraz obligacji Brady'ego

982 Wykup innych papierów wartościowych

985 Finansowanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych

987 Wypłaty rekompensat z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent

988 Finansowanie innych zadań z wpływów z prywatyzacji

989 Instrumenty płynnościowe

991 Udzielone pożyczki i kredyty

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

994 Przelewy na rachunki lokat

995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

996 Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych

997 Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych

998 Udostępnienie kredytów podmiotom krajowym ze środków pożyczek i kredytów zagranicznych

999 Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych