Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207
2011.01.01
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
2014.08.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1053
2015.01.01
zmieniony przez
2015.07.16
zmieniony przez
2015.11.28
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
2022.01.01
zmieniony przez
2022.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 513
2022.07.28
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

302001 Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

302002 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane pracownikom (wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

302003 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m.in. za używanie odzieży własnej, pranie odzieży roboczej oraz w zamian środków higieny wydawanych w naturze

302004 Odprawy pośmiertne

302005 Wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych

302006 Świadczenia z tytułu przydziału mobilizacyjnego

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

307001 Uposażenia żołnierzy niezawodowych

307002 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych oraz zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych

307003 Odprawy wypłacane przy zwolnieniu ze służby żołnierzom niezawodowym

307004 Należności pieniężne przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

307005 Należności pieniężne przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa

307006 Dodatkowe należności pieniężne wypłacane w przedstawicielstwach wojskowych

307007 Gratyfikacje urlopowe

307008 Przejazdy raz w roku

307009 Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu przeniesienia

307010 Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe oraz pomoc dla sierot po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszach

307011 Zwrot kosztów kształcenia oraz przejazdy do szkół

307012 Ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego, ryczałty dla żołnierzy za niewydane środki higieny osobistej

307013 Równoważniki pieniężne za brak lub remont lokalu mieszkalnego oraz pomoc mieszkaniowa

307014 Pozostałe należności, w tym w szczególności: wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych

307015 Dodatek za rozłąkę oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem oraz codziennych dojazdów

307016 Inne świadczenia socjalno-bytowe

307017 Dodatek za gotowość bojową wypłacany żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową

307018 Należności pieniężne przysługujące skierowanym na naukę za granicą

307019 Dodatkowe wynagrodzenie: za czasowe pełnienie obowiązków służbowych, wykonanie czynności powierzonych, w tym za służby dyżurne

307020 Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplinarnych

311 Świadczenia społeczne

311001 Emerytury

311002 Renty z tytułu niezdolności do pracy

311003 Renty rodzinne

311004 Renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

311005 Renty wypadkowe - refundowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

311006 Świadczenia rolne - refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311007 Dodatki rolne - refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311008 Dodatki dla sierot zupełnych

311009 Dodatki kombatanckie i świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego

311010 Ryczałty energetyczne

311011 Świadczenia dla żołnierzy górników

311012 Świadczenia dla osób deportowanych

311013 Zasiłki pogrzebowe

311014 Wydatki z tytułu świadczeń społecznych przyznanych jedynym żywicielom rodzin

311015 Pozostałe świadczenia społeczne

311016 Dodatek weterana poszkodowanego

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

401001 Wynagrodzenia dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401003 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401004 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401005 (uchylona)

401006 (uchylona)

401007 Nagrody uznaniowe dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401008 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401009 (uchylona)

401010 Celowy fundusz nagród

401011 (uchylona)

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

402001 Wynagrodzenia dla służby cywilnej

402002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla służby cywilnej

402003 Nagrody uznaniowe dla służby cywilnej

402004 Celowy fundusz nagród

402005 (uchylona)

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404001 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

404002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej

404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

404004 (uchylona)

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

405001 Uposażenia dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy PSP

405002 (uchylona)

405003 Uposażenia dla funkcjonariuszy

405004 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego

406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

406001 Nagrody dla żołnierzy

406002 Nagrody dla funkcjonariuszy PSP

406003 Inne należności

406004 Zapomogi dla żołnierzy

406005 Zapomogi dla funkcjonariuszy PSP

407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

407001 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nagroda roczna dla funkcjonariuszy PSP

407002 Nagroda roczna dla funkcjonariuszy

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

411001 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

411002 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za żołnierzy zawodowych, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby

411003 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za żołnierzy niezawodowych

411004 (uchylona)

411006 Składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej

411007 Składki na ubezpieczenia społeczne z innych tytułów niż stosunek pracy lub służby

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

412001 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - pracownicy

412002 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - członkowie służby cywilnej

412003 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z innych tytułów

417 Wynagrodzenia bezosobowe

417001 Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

417002 Wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania

417003 (uchylona)

417004 (uchylona)

417005 Pozostałe wynagrodzenia wynikające z odrębnych przepisów

418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

418001 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze

418002 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane żołnierzom

418003 Nagrody jubileuszowe

418004 Odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby

418005 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

418006 Zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom

418007 Pozostałe należności

418008 Świadczenie motywacyjne

421 Zakup materiałów i wyposażenia

421001 Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura

421002 Materiały pędne i smary - objęte centralnym planem rzeczowym

421003 Opał (węgiel, koks, olej opałowy, drewno, paliwa zastępcze)

421004 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - objęte centralnym planem rzeczowym

421005 Wyposażenie

421006 Amunicja, materiały wybuchowe - nieobjęte centralnym planem rzeczowym

421007 Materiały kwaterunkowe, środki gaśnicze, sprzęt kwaterunkowy, pożarniczy i gospodarczy

421008 Pozostałe materiały

421009 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego, w tym odzieży ochronnej i roboczej - nieobjęte centralnym planem rzeczowym

421010 Materiały pędne i smary - nieobjęte centralnym planem rzeczowym

421011 Zakup koni i psów służbowych

421012 Amunicja, materiały wybuchowe - objęte centralnym planem rzeczowym

421013 Części zamienne i techniczne środki materiałowe do sprzętu wojskowego

422 Zakup środków żywności

422001 Środki żywności - nieobjęte centralnym planem rzeczowym

422002 Środki żywności - objęte centralnym planem rzeczowym

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

423001 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp. - objęte centralnym planem rzeczowym

423002 Dopłaty do leków, w tym realizacja recept dla żołnierzy niezawodowych

423003 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp. - nieobjęte centralnym planem rzeczowym

425 Zakup sprzętu i uzbrojenia

425001 Sprzęt informatyczny i łączności

425002 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

425003 Sprzęt medyczny

425004 Sprzęt inżynieryjny i obrony przed bronią masowego rażenia

425005 Pozostały sprzęt

426 Zakup energii

426001 Energia elektryczna

426002 Energia cieplna

426003 Gaz

426004 Woda

426005 Inne

427 Zakup usług remontowych

427001 Remont uzbrojenia, sprzętu wojskowego i techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów - objęty centralnym planem rzeczowym

427002 Remont pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów

427003 Konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu wojskowego i techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu, w tym sprzętu powszechnego użytku

427004 Konserwacja i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli

427005 Zakup usług serwisowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego

428 Zakup usług zdrowotnych

428001 Wydatki z zakresu medycyny pracy dotyczące pracowników

428002 Wydatki z zakresu medycyny pracy dotyczące żołnierzy

428003 Wydatki związane z orzecznictwem

428004 Wydatki na świadczenia stomatologiczne

428005 Wydatki na organizację turnusów leczniczo-profilaktycznych

428006 Wydatki na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych

428007 Wydatki na dofinansowanie z budżetu państwa zadań wynikających z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749)

428008 Pozostałe usługi zdrowotne

430 Zakup usług pozostałych

430001 Wydatki z tytułu utrzymania zapasów wojennych, wynikające z zadań mobilizacyjnych szpitali

430002 Wydatki związane z kontaktami zagranicznymi

430003 Wydatki związane z finansowaniem implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń

430004 Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw (czynsze i kaucje za powierzchnie mieszkalne i biurowe, wydatki na naukę dzieci, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe i inne usługi oraz wydatki okolicznościowe)

430005 Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne

430006 Usługi związane z prowadzeniem badań naukowych i prac studyjnych

430007 Usługi bankowe i pocztowe

430008 Usługi transportowe

430009 Opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia

430010 Usługi komunalne i mieszkaniowe

430011 Opłaty radiowo-telewizyjne

430012 Dzierżawa traktów, łączy, obwodów i otworów kanalizacyjnych oraz opłaty za zmianę miejsca doprowadzenia lub pracy traktów i łączy

430013 Usługi krawieckie, pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny osobistej

430014 Wydatki z tytułu rekonwersji

430015 Wydatki z tytułu usług realizowanych przez specjalistyczne formacje ochrony

430016 Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami

430017 Usługi spedycyjne

430018 Pozostałe usługi

430019 Fundusz operacyjny

430020 Pozostałe usługi związane z utrzymaniem sprawności sprzętu wojskowego

430021 Zakup pozostałych usług - objętych centralnym planem rzeczowym

441 Podróże służbowe krajowe

441001 Podróże służbowe krajowe żołnierzy i funkcjonariuszy

441002 Podróże służbowe krajowe pracowników

441003 Wykup uprawnień do przejazdów ulgowych

441004 Przejazdy miejscowe

441005 Koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki

441006 Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

441007 Ryczałt za eksploatację i konserwację pojazdów służbowych

442 Podróże służbowe zagraniczne

442001 Podróże służbowe zagraniczne żołnierzy i funkcjonariuszy

442002 Podróże służbowe zagraniczne pracowników

442003 Podróże służbowe zagraniczne żołnierzy i pracowników przedstawicielstw wojskowych

443 Różne opłaty i składki

443001 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych

443002 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych

443003 Pozostałe opłaty i składki

443004 Wkłady pieniężne na potrzeby zabezpieczenia przedsięwzięć realizowanych przez wojska sojusznicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

444001 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników

444002 Odpisy na fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego

444003 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

450001 Podatek od środków transportowych

450002 Inne podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

451 Opłaty na rzecz budżetu państwa

451001 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

451002 Inne

452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

452001 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego

452002 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

452003 Inne

454 Składki do organizacji międzynarodowych

454001 Składki do budżetów wojskowych NATO oraz agencji

454002 Składki do wspólnych budżetów jednostek wielonarodowych

454003 Składki do innych organizacji międzynarodowych

459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

459001 Odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych

459002 Odszkodowania Skarbu Państwa z tytułu ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania

459003 Pozostałe kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

479001 Wynagrodzenia dla nauczycieli

479002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla nauczycieli

479003 Nagrody uznaniowe dla nauczycieli

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

606001 Systemy rakietowe

606002 Pociski rakietowe (broń konwencjonalna)

606003 Samoloty

606004 Sprzęt artyleryjski

606005 Pojazdy bojowe

606006 Sprzęt inżynieryjny oraz kolejowy dla celów wojskowych

606007 Uzbrojenie i broń małokalibrowa

606008 Pojazdy transportowe i pojazdy o przeznaczeniu innym niż bojowe

606009 Okręty i pozostałe jednostki pływające

606010 Sprzęt elektroniczny i łączności

606011 Sprzęt medyczny

606012 Finansowanie prac rozwojowych

606013 Modernizacja i modyfikacja sprzętu wojskowego

606014 Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne

606015 (uchylona)

616 Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE

616001 Wydatki na program w dziedzinie bezpieczeństwa NATO

616002 Inne programy NATO i UE określone przez MON

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

622001 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych

622002 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych

623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

623001 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

623002 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych