Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.03.03
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 513
Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207
2011.01.01
zmieniony przez
2014.08.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1053
2017.01.01
zmieniony przez
2019.01.01
zmieniony przez
2022.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 513
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Klasyfikacja działów

Symbole klas według PKD

010 Rolnictwo i łowiectwo

01.11-01.28, ex 01.29, 01.30-01.70,
ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22,
ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41,
ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15,
ex 36.00, ex 38.21, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 68, ex 69.20,
ex 70.21-72.20, ex 74.90, 75.00,
ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99

020 Leśnictwo ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40,
ex 16.10, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20

050 Rybołówstwo i rybactwo 03.11-03.21, ex 03.22, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 70.22, ex 80.20

100 Górnictwo i kopalnictwo 05.10-09.90, ex 10.84, ex 19.20,
ex 38.21, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 52.21-52.22, ex 80.20, ex 84.13

150 Przetwórstwo przemysłowe 10.11-10.32, ex 10.39-10.41, 10.42-10.83,
ex 10.84, 10.85-11.01, ex 11.02, 11.03-13.20,
ex 13.30, 13.91-15.20, ex 16.10, 16.21-16.24,
ex 16.29, 17.11-19.10, ex 19.20, 20.11- 20.12,
ex 20.13, 20.14, 20.16-33.20,
ex 38.12-38.22, 38.31-38.32, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31,
ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99,
ex 58.11-58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20,
ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ex 35.11-35.14, 35.21-35.30,
ex 36.00, ex 38.12, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 84.13

500 Handel ex 10.39, ex 11.01-11.02, ex 13.30, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 45.11-47.99, ex 52.21,
ex 80.20, ex 95.12, 95.21,
ex 95.22-95.23, 95.25, ex 95.29,
ex 96.09

550 Hotele i restauracje 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 55.10-56.21,
ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex 84.13

600 Transport i łączność 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 49.10-52.10,
ex 52.21-52.22, 52.23-53.20,
ex 60.20, 61.10-61.90, ex 74.90,
ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13,
ex 85.32

630 Turystyka 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, 79.11-79.12,
ex 79.90, ex 84.13

700 Gospodarka mieszkaniowa 41.10, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 68.10-68.31,
ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10

710 Działalność usługowa ex 02.40, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 59.20, 63.99,
ex 64.20, 69.10-70.21,
ex 70.22, 71.11-71.20, 73.11-74.10,
ex 74.20, 74.30, ex 74.90, 77.11-77.40,
ex 78.10, 78.20-78.30, 80.10,
ex 80.20, 80.30, 81.21-81.22, ex 81.29, 82.11,
ex 82.19, 82.20-82.99, ex 84.13, ex 85.51,
ex 85.60, 93.13, 96.01-96.04,
ex 96.09

720 Informatyka ex 33.12, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 58.11-58.19, 58.21-58.29,
ex 59.20, ex 60.10-60.20, 62.01-62.03,
ex 62.09, 63.11-63.12,
ex 80.20, 95.11

730 Szkolnictwo wyższe i nauka 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29,
43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99,
ex 72.11-72.20, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60

750 Administracja publiczna 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 68.32,
ex 72.11-72.20, ex 80.20, ex 81.10,
ex 84.11-84.13, 84.21, ex 88.99,
ex 91.01

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 68.32, ex 80.20,
ex 81.10, ex 84.11-84.13, ex 91.01

752 Obrona narodowa 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 72.19, ex 80.20, 84.22,
ex 94.91

753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 84.30

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ex 41.20-43.99, ex 80.20, 84.24-84.25

755 Wymiar sprawiedliwości 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, 84.23

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
ex 84.11

757 Obsługa długu publicznego ex 84.11

758 Różne rozliczenia 64.11-64.19, ex 64.20, 64.30-66.30,
ex 84.11, 94.92, 99.00

801 Oświata i wychowanie 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 56.29,
ex 80.20, 85.10-85.31, ex 85.32, 85.41,
ex 85.42, ex 85.51-85.52, 85.53-85.59, ex 85.60

803 (uchylony)

 

851 Ochrona zdrowia 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20,
ex 85.60, 86.10-86.90, 87.10, ex 87.20, ex 87.30,
ex 88.99

852 Pomoc społeczna 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20-88.99

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60,
ex 87.20-88.99

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60,
ex 87.20-88.99

855 Rodzina 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60,
ex 87.20-87.90, ex 88.91-88.99

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 01.61-01.62, ex 01.63-01.64,
ex 10.39, ex 35.11-35.14, 37.00-38.11,
ex 38.12-38.22, 39.00, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31,
ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 81.29, 81.30,
ex 96.09

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 59.11-59.14,
ex 59.20, ex 60.10-60.20, 63.91,
ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20,
ex 85.52, 90.01-90.04, ex 91.01, 91.02-91.03, 93.21,
ex 93.29

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, 91.04

926 Kultura fizyczna 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 78.10, ex 79.90,
ex 80.20, ex 85.51, 92.00-93.12, 93.19,
ex 93.29

Zamieszczony przy symbolach klas wg PKD wyróżnik "ex" oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania.