Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.01.01
do 2022.03.02
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207
2013.01.01
zmieniony przez
2014.08.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1053
2015.07.16
zmieniony przez
2015.11.28
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2018.02.01
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
2022.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 513
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

262 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

262001 Dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z Programu "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej"

262002 Dotacje dla stołówek szkolnych i akademickich

262003 Pozostałe dotacje przedmiotowe

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

302001 Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

302002 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane pracownikom (wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

302003 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m.in. za używanie odzieży własnej, pranie odzieży roboczej oraz w zamian środków higieny wydawanych w naturze

302004 Odprawy pośmiertne

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

303001 Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych

303002 Wydatki i świadczenia wynikające z art. 204 i 214 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.)

303003 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

307001 Uposażenia funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

307002 Nagrody i zapomogi funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

307003 Należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych i w ramach ONZ

307004 Należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie lub studiującym za granicą

307005 Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego

307006 Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego

307007 Równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom

307008 Pomoc mieszkaniowa

307009 Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin

307010 Przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin

307011 Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia, z wyłączeniem nauczycieli objętych ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

307012 Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe

307013 Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę (szkolenie)

307014 Należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom w służbie kandydackiej

307015 Ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego

307016 Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe

311 Świadczenia społeczne

311001 Emerytury

311002 Renty z tytułu niezdolności do pracy

311003 Renty rodzinne

311004 Renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

311005 Renty wypadkowe - refundowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

311006 Świadczenia rolne - refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311007 Dodatki rolne - refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311008 Dodatki dla sierot zupełnych

311009 Dodatki kombatanckie i świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego

311010 Ryczałty energetyczne

311011 Świadczenia dla żołnierzy górników

311012 Świadczenia dla osób deportowanych

311013 Zasiłki pogrzebowe

311014 Wydatki z tytułu świadczeń społecznych przyznanych jedynym żywicielom rodzin

311015 Pozostałe świadczenia społeczne

311016 Dodatek weterana poszkodowanego

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

401001 Wynagrodzenia dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401002 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401003 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401004 Nagrody uznaniowe dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401005 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401006 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

402001 Wynagrodzenia dla służby cywilnej

402002 Nagrody uznaniowe dla służby cywilnej

402003 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla służby cywilnej

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404001 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez służby cywilnej)

404002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej

404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

405001 Uposażenia dla funkcjonariuszy

405002 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego

406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

406001 Nagrody motywacyjne wypłacane policjantom

406002 Nagrody uznaniowe wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej

406003 Nagrody wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

406004 Nagrody uznaniowe wypłacane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa

406005 Inne należności wypłacane funkcjonariuszom

406006 Zapomogi wypłacane policjantom

406007 Zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej

406008 Zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

406009 Zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa

409 Honoraria

409001 Honoraria wypłacane funkcjonariuszom na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

409002 Honoraria wypłacane pracownikom na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

409003 Honoraria wypłacane innym osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

411001 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez służby cywilnej)

411002 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

411003 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby

411004 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

411005 Składki na ubezpieczenia społeczne osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej

411006 Składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej

411007 Składki na ubezpieczenia społeczne z innych tytułów niż stosunek pracy lub służby

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

412001 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - pracownicy

412002 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - członkowie służby cywilnej

412003 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z innych tytułów

417 Wynagrodzenia bezosobowe

417001 Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

417002 Wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania

417003 Dodatkowe wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz wykonanie czynności powierzonych

417004 Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplin

417005 Pozostałe wynagrodzenia bezosobowe wynikające z odrębnych przepisów

418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

418001 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane funkcjonariuszom

418002 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom

418003 Pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach

418004 Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom

418005 Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby

418006 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom

418007 Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom

418008 Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby

418009 Pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom

418010 Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia

418011 Rekompensata pieniężna wypłacana funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę

418012 Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy

418013 Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 28 lat i 6 miesięcy służby

421 Zakup materiałów i wyposażenia

421001 Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura

421002 Materiały pędne i smary

421003 Opał (węgiel, koks, olej opałowy, drewno, paliwa zastępcze)

421004 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego

421005 Wyposażenie nieuznawane za środki trwałe

421006 Amunicja, materiały wybuchowe

421007 Materiały kwaterunkowe

421008 Materiały łączności

421009 Materiały informatyki

421010 Materiały transportu

421011 Materiały uzbrojenia i techniki specjalnej

421012 Materiały do konserwacji i naprawy umundurowania

421013 Wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna

421014 Materiały do konserwacji i remontów nieruchomości

421015 Materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku

421016 Materiały do celów działalności prewencyjnej

421017 Materiały przeciwpożarowe

421018 Pozostałe materiały

422 Zakup środków żywności

422001 Środki żywności

422002 Karma dla zwierząt

422003 Ryczałty pieniężne na wyżywienie psów służbowych

422004 Materiały pomocnicze

422005 Środki żywnościowe na zapasy mobilizacyjne

423 Zakup leków i materiałów medycznych

423001 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp.

423002 Dopłaty do leków

425 Zakup sprzętu i uzbrojenia

425001 Sprzęt informatyczny i łączności

425002 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

425003 Sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy

425004 Zakup koni i psów służbowych

426 Zakup energii

426001 Energia elektryczna

426002 Energia cieplna

426003 Gaz

426004 Woda

426005 Inne

427 Zakup usług remontowych

427001 Remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów - objętych planem rzeczowym

427002 Konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia

427003 Konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych

427004 Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego

427005 Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw

427006 Konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów

427007 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

428 Zakup usług zdrowotnych

428001 Wydatki z zakresu medycyny pracy

428002 Badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy

428003 Pozostałe usługi zdrowotne

429 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

429001 Wydatki z tytułu świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące kandydatów na funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

429002 Wydatki z tytułu świadczeń zdrowotnych dla innych osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

430 Zakup usług pozostałych

430001 Wydatki związane z kontraktami zagranicznymi

430002 Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw i oficerów łącznikowych (czynsze i kaucje za powierzchnie mieszkalne i biurowe, wydatki na naukę dzieci, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe i inne usługi oraz wydatki okolicznościowe)

430003 Usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia niewprowadzone do eksploatacji

430004 Wydatki okolicznościowe

430005 Wydatki reprezentacyjne

430006 Usługi telekomunikacyjne

430007 Usługi bankowe i pocztowe

430008 Usługi transportowe

430009 Opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia

430010 Usługi komunalne i mieszkaniowe

430011 Koszty badań osób zatrzymanych

430012 Opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe

430013 Dzierżawa traktów, łączy, obwodów i otworów kanalizacyjnych oraz opłaty za zmianę miejsca doprowadzenia lub pracy traktów i łączy

430014 Montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego

430015 Usługi krawieckie, pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny osobistej

430016 Usługi w zakresie szkolenia

430017 Usługi weterynaryjne

430018 Usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego

430019 Pozostałe usługi, w tym usługi prewencyjne

430020 Wydatki z tytułu rekonwersji

430021 Wydatki z tytułu usług realizowanych przez specjalistyczne formacje ochrony

430022 Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami

430023 Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, wytwarzania tablic rejestracyjnych dla organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów

430024 Usługi spedycyjne

430025 Fundusz operacyjny

441 Podróże służbowe krajowe

441001 Podróże służbowe krajowe

441002 Wykup uprawnień do przejazdów ulgowych dla funkcjonariuszy i pracowników

441003 Przejazdy miejscowe

441004 Koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki

441005 Ryczałty pieniężne za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych

441006 Ryczałt za eksploatację i konserwację pojazdów służbowych

443 Różne opłaty i składki

443001 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych

443002 Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych

443003 Wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

443004 Udział w kosztach utrzymania budynków

443005 Dzierżawa nieruchomości

443006 Pozostałe opłaty i składki

443007 Wydatki z tytułu opłat za parkowanie pojazdów przetrzymywanych w celach dochodzeniowo-śledczych

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

444001 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

444002 Odpisy na fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy oraz ich rodzin

444003 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

450001 Podatek od środków transportowych

450002 Inne podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

451 Opłaty na rzecz budżetu państwa

451001 Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

451002 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

451003 Inne

452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

452001 Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

452002 Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

452003 Opłaty za korzystanie ze środowiska

452004 Inne

454 Składki do organizacji międzynarodowych

454001 Składki do wspólnych budżetów jednostek wielonarodowych

454002 Składki do innych organizacji międzynarodowych

459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

459001 Odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych

459002 Pozostałe kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

478001 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - pracownicy

478002 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - funkcjonariusze

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

605001 Obiekty strażnic dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i Straży Granicznej (w tym także koszty zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605002 Obiekty dla celów mieszkaniowych w jednostkach organizacyjnych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605003 Pozostałe budowle (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

606001 Sprzęt elektroniczny i łączności

606002 Sprzęt informatyczny

606003 Sprzęt transportowy, pływający i taboru lotniczego

606004 Sprzęt warsztatowy i stacji paliw

606005 Sprzęt uzbrojenia

606006 Sprzęt techniki specjalnej

606007 Sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy

606008 Sprzęt działu mundurowego i żywnościowego

606009 Sprzęt kulturalno-oświatowy i szkoleniowo-sportowy

606010 Sprzęt remontowo-budowlany

606011 Sprzęt medyczny

606012 Zakup psów ratowniczych

606013 Części zamienne do sprzętu elektronicznego i łączności

606014 Finansowanie prac badawczo-rozwojowych

606015 Finansowanie prac wdrożeniowych

606016 Pozostałe środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne - stosownie do odrębnych przepisów - nie są dokonywane jednorazowo

606017 Pozostały sprzęt

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

622001 Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie inwestycji budowlanych

622002 Dotacja dla uczelni służb państwowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych

622003 Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie inwestycji niebudowlanych