Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.03.01
do 2017.07.25
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207
2011.01.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.01.02
zmieniony przez
2012.04.18
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2013.11.01
zmieniony przez
2014.01.01
zmieniony przez
2014.08.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1053
2014.10.09
zmieniony przez
2015.01.01
zmieniony przez
2015.07.16
zmieniony przez
2015.09.26
zmieniony przez
2015.11.28
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2016.02.17
zmieniony przez
2016.03.04
zmieniony przez
2016.07.28
zmieniony przez
2016.08.01
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.07.26
zmieniony przez
2017.09.01
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2018.04.03
zmieniony przez
2019.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2019.04.01
zmieniony przez
2019.07.01
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
2021.07.01
zmieniony przez
2022.01.01
zmieniony przez
2022.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 513
2022.07.28
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
 
 
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Klasyfikacja rozdziałów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

01001 Centrum Doradztwa Rolniczego

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

01004 Biura geodezji i terenów rolnych

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

01008 Melioracje wodne

01009 Spółki wodne

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

01017 Ochrona roślin

01018 Rolnictwo ekologiczne

01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

01021 Główny Inspektorat Weterynarii

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

01026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

01028 (uchylony)

01029 Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

01030 Izby rolnicze

01031 Grupy producentów rolnych

01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

01035 Graniczne inspektoraty weterynarii

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01037 Płatności uzupełniające do gruntów rolnych

01038 Rozwój obszarów wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01039 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej

01040 Opłaty cukrowe

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

01079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

01080 Działalność badawczo-rozwojowa

01093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

01094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

01095 Pozostała działalność

Dział 020 - Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

02003 Biuro Nasiennictwa Leśnego

02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

02079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

02080 Działalność badawczo-rozwojowa

02093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

02094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

02095 Pozostała działalność

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

05001 Rybołówstwo

05002 Rybactwo

05003 Państwowa Straż Rybacka

05004 Inspektoraty rybołówstwa morskiego

05006 Zarybianie polskich obszarów morskich

05008 Organizacje producentów rybnych

05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

05010 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Rozdział ten dotyczy zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

05078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

05079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

05080 Działalność badawczo-rozwojowa

05093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

05094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

05095 Pozostała działalność

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

10001 Górnictwo węgla kamiennego

10002 Górnictwo węgla brunatnego

10003 Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych

10004 Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

10005 Produkcja soli

10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

10078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

10079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

10080 Działalność badawczo-rozwojowa

10093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

10094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

10095 Pozostała działalność

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

15001 Drukarnie

15002 Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich

15004 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej

15005 Stacje ratownictwa chemicznego

15006 Hutnictwo

15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

15011 Rozwój przedsiębiorczości

15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

15014 Wsparcie finansowe inwestycji

15015 Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą

15016 Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych

15017 Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych

15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych

15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych

15078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

15080 Działalność badawczo-rozwojowa

15093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

15094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

15095 Pozostała działalność

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40001 Dostarczanie ciepła

40002 Dostarczanie wody

40003 Dostarczanie energii elektrycznej

40004 Dostarczanie paliw gazowych

40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

40079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

40080 Działalność badawczo-rozwojowa

40093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

40094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

40095 Pozostała działalność

Dział 500 - Handel

50001 Inspekcja Handlowa

50002 Agencja Rynku Rolnego

50003 Agencja Rezerw Materiałowych

50004 Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych

50005 Promocja eksportu

50006 Zadania Wspólnej Polityki Rolnej

50079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

50080 Działalność badawczo-rozwojowa

50093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

50094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

50095 Pozostała działalność

Dział 550 - Hotele i restauracje

55001 Schroniska turystyczne

55002 Kempingi, pola biwakowe

55003 Bary mleczne

55078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

55079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

55080 Działalność badawczo-rozwojowa

55093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

55094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

55095 Pozostała działalność

Dział 600 - Transport i łączność

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

60002 Infrastruktura kolejowa

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

60004 Lokalny transport zbiorowy

60005 Autostrady płatne

W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.).

60011 Drogi publiczne krajowe

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

60014 Drogi publiczne powiatowe

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

60016 Drogi publiczne gminne

60017 Drogi wewnętrzne

60031 Przejścia graniczne

60041 Infrastruktura portowa

60042 Urzędy żeglugi śródlądowej

60043 Urzędy morskie

60044 Ratownictwo morskie

60046 Operatorzy pocztowi

60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej

60052 Zadania w zakresie telekomunikacji

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

60055 Inspekcja Transportu Drogowego

60056 Urząd Lotnictwa Cywilnego

60060 Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy

60061 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

60080 Działalność badawczo-rozwojowa

60093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

60094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

60095 Pozostała działalność

Dział 630 - Turystyka

63001 Ośrodki informacji turystycznej

63002 Polska Organizacja Turystyczna

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

63079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

63080 Działalność badawczo-rozwojowa

63093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

63094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

63095 Pozostała działalność

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70012 Agencja Nieruchomości Rolnych

70013 (uchylony)

70014 Umorzenie kredytów mieszkaniowych

70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie

70016 (uchylony)

70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych

70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

70022 Fundusz Dopłat

70023 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków

70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

70080 Działalność badawczo-rozwojowa

70093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

70094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

70095 Pozostała działalność

Dział 710 - Działalność usługowa

71001 Zespoły usług projektowych

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

71003 Biura planowania przestrzennego

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

71013 (uchylony)

71014 (uchylony)

71015 Nadzór budowlany

71016 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

71017 Polskie Centrum Akredytacji

71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej

71019 Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna

71020 Organizacja targów i wystaw

71021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii

71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

71031 Centrum Badania Opinii Społecznej

71032 (uchylony)

71035 Cmentarze

71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

71079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

71080 Działalność badawczo-rozwojowa

71093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

71094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

71095 Pozostała działalność

Dział 720 - Informatyka

72001 Działalność Centrum Informatyki Statystycznej

72002 Inne jednostki usług informatycznych

72079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

72080 Działalność badawczo-rozwojowa

72093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

72094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

72095 Pozostała działalność

Dział 730 - Nauka

73001 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych

73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych

73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych

73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych

73006 Działalność upowszechniająca naukę

73007 Współpraca naukowa z zagranicą

73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

73009 Narodowe Centrum Nauki

73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk

W rozdziale tym ujmuje się środki przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96, poz. 619, z późn. zm.), z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: "73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk" i "73095 Pozostała działalność".

73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej

73079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

73093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

73094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

73095 Pozostała działalność

Dział 750 - Administracja publiczna

75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

75002 Polski Komitet Normalizacyjny

75003 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

75004 (uchylony)

75006 Rządowe Centrum Legislacji

75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe

75009 (uchylony)

75010 Urzędy kontroli skarbowej

75011 Urzędy wojewódzkie

75013 Izby celne i urzędy celne

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

75015 Regionalne izby obrachunkowe

75016 Samorządowe kolegia odwoławcze

75017 Samorządowe sejmiki województw

75018 Urzędy marszałkowskie

75019 Rady powiatów

75020 Starostwa powiatowe

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75024 Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości

75045 Kwalifikacja wojskowa

75046 Komisje egzaminacyjne

Rozdział ten nie dotyczy komisji egzaminacyjnych działających w systemie oświaty.

75051 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75052 Wybory do Sejmu i Senatu

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

75055 Wybory do Parlamentu Europejskiego

75056 Spis powszechny i inne

75057 Placówki zagraniczne

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

75059 Operacje pokojowe

75060 (uchylony)

75061 Ośrodek Studiów Wschodnich

75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

75063 Polski Komitet do spraw UNESCO

75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

75066 (uchylony)

75067 (uchylony)

75068 Rada do Spraw Uchodźców

75069 Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody na zadania realizowane w ramach służby zagranicznej objęte porozumieniem zawieranym między organem administracji rządowej a ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

75070 Centrum Personalizacji Dokumentów

75071 (uchylony)

75072 Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

75073 Urząd do Spraw Cudzoziemców

75074 Rada do Spraw Polaków na Wschodzie

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75076 (uchylony)

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

75080 Działalność badawczo-rozwojowa

75081 System powiadamiania ratunkowego

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z systemem powiadamiania ratunkowego realizowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz wojewodów w zakresie wydatków na funkcjonowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

75082 Działalność Krajowej Informacji Skarbowej

75083 Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890).

75086 Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

75087 Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji

75093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

75094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

75095 Pozostała działalność

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75102 Naczelne organy sądownictwa

75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

75104 Krajowa Rada Sądownictwa

75105 (uchylony)

75106 Odznaczenia państwowe

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

75178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75179 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

75180 Działalność badawczo-rozwojowa

75193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

75194 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

75195 Pozostała działalność

Dział 752 - Obrona narodowa

75201 Wojska Lądowe

75202 Siły Powietrzne

75203 Marynarka Wojenna

75204 Centralne wsparcie

75205 Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych

75207 Żandarmeria Wojskowa

75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

75212 Pozostałe wydatki obronne

75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

75214 Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)

75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

75216 Wojskowe Misje Pokojowe

75217 Służba Wywiadu Wojskowego

75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

75219 Wojska Specjalne

75220 Zabezpieczenie wojsk

75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności

75222 Agencja Mienia Wojskowego

75223 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

75278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75279 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

75280 Działalność badawczo-rozwojowa

75293 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

75294 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

75295 Pozostała działalność

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

75303 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

75305 Fundusz Emerytalno-Rentowy

75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

75307 Fundusz Administracyjny

75308 Fundusz Rezerwy Demograficznej

75309 (uchylony)

75310 Fundusz Emerytur Pomostowych

75311 Renty strukturalne

75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

75379 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

75380 Działalność badawczo-rozwojowa

75393 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

75394 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

75395 Pozostała działalność

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75401 Centralne Biuro Śledcze Policji

75402 Komenda Główna Policji

75403 Jednostki terenowe Policji

75404 Komendy wojewódzkie Policji

75405 Komendy powiatowe Policji

75406 Straż Graniczna

75408 Biuro Ochrony Rządu

75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75412 Ochotnicze straże pożarne

75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

75414 Obrona cywilna

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

75416 Straż gminna (miejska)

75417 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

75419 Agencja Wywiadu

75420 Centralne Biuro Antykorupcyjne

75421 Zarządzanie kryzysowe

75422 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75479 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

75480 Działalność badawczo-rozwojowa

75493 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

75494 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

75495 Pozostała działalność

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

75502 Jednostki sądownictwa powszechnego

75503 Sądy wojskowe

75504 Izby morskie

75505 Jednostki powszechne prokuratury

75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości

75512 Więziennictwo

75513 Zakłady dla nieletnich

75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

75578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75579 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

75580 Działalność badawczo-rozwojowa

75593 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

75594 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

75595 Pozostała działalność

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego

75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75604 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w wysokości 19% od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

75607 Wpływy z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego

75608 Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

75609 Wpływy z podatku akcyzowego od piwa

75610 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych

75611 Wpływy z podatku akcyzowego od samochodów osobowych

75612 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych

75613 Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

75614 Wpływy z gier

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75617 Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

75620 Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75624 Dywidendy

75625 Wpływy z podatku akcyzowego od energii elektrycznej

75626 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)

75627 Wpływy z podatku akcyzowego od gazu do napędu silników spalinowych

75628 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych i pozostałych olejów

75629 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

75630 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin

75631 Wpływy z podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

75632 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

75633 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku, o którym mowa w art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

75647 (uchylony)

75648 Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celno-skarbowe

75649 (uchylony)

75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych

75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)

75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe

75653 Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe

Kwoty ujmowane w tym rozdziale z tytułu zwrotu podatku wykazuje się ze znakiem ujemnym.

75654 Rozliczenia w podatku od towarów i usług z tytułu kas rejestrujących

W rozdziale tym należy wykazać ze znakiem ujemnym kwoty zwrócone przez urzędy skarbowe podatnikom VAT zwolnionym z tytułu poniesionych przez nich wydatków na zakup kas rejestrujących oraz ze znakiem dodatnim kwoty dokonanych przez podatników VAT zwrotów kwot odliczonych przez nich lub im zwróconych z tego tytułu.

75655 Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

W rozdziale tym ujmuje się kwoty zwrotu, o których mowa w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865). W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym rozdziale wykazuje się ze znakiem ujemnym.

75656 Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego

Rozdział ten obejmuje przekazane przez urzędy skarbowe na podstawie art. 45c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.), na rzecz organizacji pożytku publicznego, kwoty podatku w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Kwoty wykazuje się ze znakiem ujemnym.

75657 Rozliczenia z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych

W rozdziale tym ujmuje się dokonywane przez organ podatkowy zwroty kwot stanowiących różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy. Kwoty wykazuje się ze znakiem ujemnym.

75658 Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

75701 Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75703 Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział 758 - Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

75808 Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego

W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym rozdziale wykazywane będą ze znakiem ujemnym, a w Funduszu Strefowym ze znakiem dodatnim.

75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

75810 Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

75811 Rozliczenia z tytułu rachunków clearingowych, barterowych i specjalnych oraz różnice kooficjentowe

75812 Rozliczenia z międzynarodowymi organizacjami finansowymi

75813 Rozliczenia z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności

75814 Różne rozliczenia finansowe

75815 Wpływy do wyjaśnienia

75816 Wpływy do rozliczenia

75817 Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujmuje się tylko rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

75820 Prywatyzacja

75821 Komisja Nadzoru Finansowego

75822 Fundusz Kościelny

75823 Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)

75824 (uchylony)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

75850 Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych

75860 Euroregiony

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013.

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie osi priorytetowych, dla których samorząd województwa jest Instytucją Pośredniczącą.

75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowania krajowego.

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i współfinansowania krajowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

80102 Szkoły podstawowe specjalne

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 Przedszkola

80105 Przedszkola specjalne

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

80110 Gimnazja

80111 Gimnazja specjalne

80113 Dowożenie uczniów do szkół

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

80120 Licea ogólnokształcące

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

80123 Licea profilowane

80124 Licea profilowane specjalne

80130 Szkoły zawodowe

80131 Kolegia pracowników służb społecznych

80132 Szkoły artystyczne

80134 Szkoły zawodowe specjalne

80135 Szkolnictwo polskie za granicą

80136 Kuratoria oświaty

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

80145 Komisje egzaminacyjne

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie komisje egzaminacyjne funkcjonujące w systemie oświaty, z wyłączeniem komisji egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80147 Biblioteki pedagogiczne

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: "80102 Szkoły podstawowe specjalne", "80111 Gimnazja specjalne", "80121 Licea ogólnokształcące specjalne", "80124 Licea profilowane specjalne", "80134 Szkoły zawodowe specjalne".

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

80179 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

80180 Działalność badawczo-rozwojowa

80193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

80194 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

80195 Pozostała działalność

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

80302 Uczelnie wojskowe

80303 Uczelnie służb państwowych

80306 Działalność dydaktyczna

80307 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego

80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

80310 Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich

80311 Zadania projakościowe

80378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

80379 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

80380 Działalność badawczo-rozwojowa

80393 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

80394 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

80395 Pozostała działalność

Dział 851 - Ochrona zdrowia

85111 Szpitale ogólne

85112 Szpitale kliniczne

85115 Sanatoria

85116 Profilaktyczne domy zdrowia

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

85118 Szpitale uzdrowiskowe

85119 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

85120 Lecznictwo psychiatryczne

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

85131 Lecznictwo stomatologiczne

85132 Inspekcja Sanitarna

85133 Inspekcja Farmaceutyczna

85134 Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych

85136 Narodowy Fundusz Zdrowia

85137 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

85138 (uchylony)

85141 Ratownictwo medyczne

85142 Kolumny transportu sanitarnego

85143 Publiczna służba krwi

85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

85147 Centra zdrowia publicznego

85148 Medycyna pracy

85149 Programy polityki zdrowotnej

85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

85153 Zwalczanie narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85157 Staże i specjalizacje medyczne

85158 Izby wytrzeźwień

85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85179 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

85180 Działalność badawczo-rozwojowa

85193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

85194 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

85195 Pozostała działalność

Dział 852 - Pomoc społeczna

85201 (uchylony)

85202 Domy pomocy społecznej

85203 Ośrodki wsparcia

85204 (uchylony)

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

85206 (uchylony)

85211 (uchylony)

85212 (uchylony)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

85216 Zasiłki stałe

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.)

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

85226 (uchylony)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

85232 Centra integracji społecznej

85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

85234 (uchylony)

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85279 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

85280 Działalność badawczo-rozwojowa

85293 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

85294 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

85295 Pozostała działalność

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85305 (uchylony)

85306 (uchylony)

85307 (uchylony)

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego z ich dochodów własnych.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85322 Fundusz Pracy

85323 Państwowy Fundusz Kombatantów

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

85330 Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą

85332 Wojewódzkie urzędy pracy

85333 Powiatowe urzędy pracy

85334 Pomoc dla repatriantów

85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC

85336 Ochotnicze Hufce Pracy

85347 Renta socjalna

85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85379 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

85380 Działalność badawczo-rozwojowa

85393 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

85394 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

85395 Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

85410 Internaty i bursy szkolne

85411 Domy wczasów dziecięcych

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85479 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

85480 Działalność badawczo-rozwojowa

85493 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

85494 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

85495 Pozostała działalność

Dział 855 - Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na:

    - świadczenie wychowawcze,

    - koszty obsługi,

    - rejestr centralny.

W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które ujmować należy odpowiednio w rozdziałach "85508 Rodziny zastępcze" i "85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych".

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

85507 Dzienni opiekunowie

85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty.

85511 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie

Rozdział ten występuje wyłącznie w części "73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych" i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.

85512 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji

85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85595 Pozostała działalność

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

90003 Oczyszczanie miast i wsi

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

90009 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

90010 (uchylony)

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

90012 (uchylony)

90013 Schroniska dla zwierząt

90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

90016 (uchylony)

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

90018 Ochrona brzegów morskich

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadzeniem tych środków oraz wydatki gmin i powiatów, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

90021 (uchylony)

90022 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

90023 Regionalne dyrekcje ochrony środowiska

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

90079 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

90080 Działalność badawczo-rozwojowa

90093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

90094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmuje się między innymi dochody z tytułu opłat legalizacyjnych, pobieranych na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92101 Instytucje kinematografii

92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej

92103 Zadania w zakresie kinematografii

92104 Działalność radiowa i telewizyjna

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

92106 Teatry

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

92113 Centra kultury i sztuki

92114 Pozostałe instytucje kultury

92115 Polska Agencja Prasowa

92116 Biblioteki

92117 Archiwa

92118 Muzea

92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

92122 (uchylony)

92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

92124 (uchylony)

92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

92128 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

92179 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

92180 Działalność badawczo-rozwojowa

92193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

92194 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

92195 Pozostała działalność

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

92501 Parki narodowe

92502 Parki krajobrazowe

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

92578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

92579 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

92580 Działalność badawczo-rozwojowa

92593 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

92594 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

92595 Pozostała działalność

Dział 926 - Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

92604 Instytucje kultury fizycznej

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

92679 Pomoc zagraniczna 

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

92680 Działalność badawczo-rozwojowa

92693 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych1)

92694 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze1)

92695 Pozostała działalność

_________________
1)Obowiązuje do dnia 31.12.2014 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.12.2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1487).
2)Ustawa utraciła moc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304), który wszedł w życie z dniem 1.01.2014 r.; zgodnie z art. 32 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem 1.01.2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.