Ustawa z dnia 12.02.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.03.16
do 2011.03.07
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 227
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 227
2011.03.08
zmieniony przez
2011.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) tytuł rozdziału VII otrzymuje brzmienie:

   "Rozdział VII

   Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej";

  2) art. 43 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 43. § 1. Tworzy się Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany dalej "Funduszem".

   § 2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

   § 3. Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z:

    1) orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych,

    2) potrąceń w wysokości 20% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2,

    3) wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7,

    4) spadków, zapisów i darowizn,

    5) dotacji, zbiórek i innych źródeł.

   § 4. Środki Funduszu są przeznaczane na:

    1) pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje,

    2) pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,

    3) pomoc postpenitencjarną osobom, o których mowa w pkt 2, udzielaną przez podmioty wymienione w art. 38 § 1,

    4) działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na:

     a) promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,

     b) podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym,

     c) pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń,

     d) podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób skazanych.

   § 5. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 1, 3 i 4, odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.

   § 6. Przyznanie środków na realizację zadań, o których mowa w § 4 pkt 1, 3 i 4, następuje na podstawie umowy.

   § 7. Podmioty, z którymi została zawarta umowa, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.

   § 8. Podmioty, które otrzymały środki finansowe z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania dysponentowi Funduszu sprawozdań dotyczących wykorzystania tych środków, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

   § 9. Pomocy z Funduszu nie przyznaje się w takim zakresie, w jakim została ona udzielona z innych źródeł.

   § 10. Dysponent Funduszu kontroluje prawidłowość wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu pod względem racjonalności i legalności ich wydatkowania, w tym zgodności informacji zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 8, ze stanem faktycznym.

   § 11. Kontrola, o której mowa w § 10, odbywa się zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146).

   § 12. Podmioty, które wykorzystały przekazane im środki niezgodnie z celem ich przyznania, są obowiązane do zwrotu dysponentowi Funduszu równowartości przekazanych środków w terminie 30 dni od dnia wezwania do zwrotu.

   § 13. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem obowiązana jest do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń.

   § 14. W wypadku ustalenia, że osoba której udzielono pomocy wykorzystała ją niezgodnie z przeznaczeniem podmiot, który udzielił pomocy obowiązany jest do wezwania tej osoby do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w terminie 30 dni od dnia wezwania jej do zwrotu.

   § 15. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem i pomimo wezwania nie zwróciła jej równowartości traci prawo do dalszej pomocy, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie jej takiej pomocy.

   § 16. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

    1) tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin,

    2) tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin,

    3) warunki i tryb udzielania środków z Funduszu podmiotom, w tym w szczególności tryb przeprowadzania konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania umów na realizację powierzonych zadań,

    4) szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu,

    5) sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu

   - uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego wykorzystania środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz został utworzony.";

  3) w art. 173 w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

   "8) udzielanie pomocy postpenitencjarnej,";

  4) uchyla się art. 196a;

  5) w art. 242 § 15 otrzymuje brzmienie:

   "§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego skazanemu rozumie się kwotę, pozostałą po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia przysługującego składek na ubezpieczenie społeczne i kwoty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, stanowiącą podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.".