Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 143

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Art. 1. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. nr 41, poz. 398, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) w art. 19 § 7 otrzymuje brzmienie:

  "§ 7. Dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę albo ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich związanych z zajmowaniem przez żołnierzy lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.".

Art. 3. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 56, z późn. zm.) w art. 5:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. nr 65, poz. 437, z późn. zm.) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Mienia Wojskowego.".

Art. 5. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306, z późn. zm.) w art. 10:

  1) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w Agencji Mienia Wojskowego, przyznaje Minister Obrony Narodowej na umotywowany wniosek rady nadzorczej.";

  1a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

   "2b. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, przyznaje Minister Obrony Narodowej.";

  2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których prowadzi działalność podmiot prawny. Ocena ta powinna dotyczyć roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowności obrotu netto.";

  3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

   "9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

    1) szczegółowe warunki przyznania nagrody rocznej osobom, o których mowa w ust. 2a i 2b, uwzględniając stopień i terminowość realizacji przez osobę uprawnioną do nagrody nałożonych na nią zadań oraz okres jej zatrudnienia,

    2) tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w ust. 2a i 2b, uwzględniając termin składania wniosku o przyznanie nagrody dla osób, o których mowa w ust. 2a, oraz termin jego rozpatrzenia,

    3) wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a, uwzględniając przepisy ust. 4.".

Art. 6. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. nr 141, poz. 892, z późn. zm.) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 116, poz. 1203, z późn. zm.) uchyla się art. 20 ust. 1, 3, 5 i 6, art. 23 ust. 1a-1c oraz art. 27.

Art. 8 - 18. (pominięto przez redakcję)

Art. 19. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2, art. 20 ust. 2, art. 26 ust. 7, art. 36 ust. 5, art. 47 ust. 7, art. 53 ust. 9 i 10 oraz art. 83 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 3, art. 20, art. 26 ust. 7, art. 36 ust. 4, art. 45a, art. 47 ust. 7 oraz art. 53 ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy, zmienianej w art. 5, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy, zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*);

  2) art. 1 pkt 54 lit. a i b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 25.02.2010 r.