Ustawa z dnia 1.12.1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2007.01.01
do 2012.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję

Art. 7. Przepisów ustawy nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa:

  1) wyznaczonych przez Radę Ministrów w celu wniesienia akcji (udziałów) do narodowych funduszy inwestycyjnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202 i z 1994 r. nr 84, poz. 385),

  2) działających na podstawie:

   a) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. nr 72, poz. 359, z 1993 r. nr 6, poz. 29, nr 28, poz. 127, nr 134, poz. 646, z 1994 r. nr 80, poz. 369 i nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. nr 4, poz. 18 i nr 133, poz. 654),

   b) ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 59, poz. 344, z 1993 r. nr 5, poz. 21, nr 44, poz. 201, z 1994 r. nr 4, poz. 17 i nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. nr 96, poz. 478 i nr 118, poz. 574),

   c) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. nr 7, poz. 34 oraz z 1995 r. nr 66, poz. 335 i nr 142, poz. 701).