Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 1.12.1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1995 r. nr 154, poz. 792
Dz. U. z 2006 r. nr 183, poz. 1353
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
 
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 Dz. U. z 2016 r. poz. 286
 zmieniony przez
 Dz. U. z 2019 r. poz. 426
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 16

Art. 1. Przepisy ustawy, z zastrzeżeniem art. 7, stosuje się do:

  1) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,

  2) spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.01.01
2016.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 286
2019.03.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 426
2019.03.29
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 16
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. 1. Spółki, o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej "wpłatami z zysku", na rzecz budżetu państwa.

2. Wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

3. Wyboru okresu, za jaki będzie dokonywana zaliczka, dokonuje spółka.

4. Spółki są obowiązane składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego, i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby spółki, zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku należnymi z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (kwartały).

5. Podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym.

6. Do wpłat z zysku stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2.

7. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, określi tryb, terminy wpłacania wpłat z zysku i składania deklaracji oraz wzory tych deklaracji.

Art. 3. W przypadku zbycia akcji (udziałów) na zasadach i w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustaje z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji (udziałów).

Art. 4. Wpłaty z zysku dokonywane są w wysokości 15% zysku, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.01.01
2013.01.01
zmieniony przez
2016.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 286
2019.03.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 426
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 16
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. 1. Z wpłat, o których mowa w art. 4, zwolnione są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa powstałe z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych działających przy zakładach karnych i aresztach śledczych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

1a. Z wpłat, o których mowa w art. 4, zwolniony jest także, w okresie opodatkowania podatkiem tonażowym, armator w zakresie przychodów z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może na wniosek organu reprezentującego Skarb Państwa zwolnić jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wykonujące w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z obowiązku dokonywania wpłat z zysku lub przyznać tym spółkom ulgi we wpłatach z zysku.

Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.01.01
2013.01.01
uchylony przez
2016.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 286
2019.03.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 426
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 16
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, które na swój wniosek zostaną skreślone z listy ustalonej przez Radę Ministrów na podstawie ustawy, o której mowa w art. 7 pkt 1, zobowiązane są do uiszczania wpłat, o których mowa w art. 4, za okres pozostawania na tej liście.

Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.01.01
2013.01.01
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 286
2018.06.21
zmieniony przez
2019.03.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 426
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 16
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. Przepisów ustawy nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa:

  1) wyznaczonych przez Radę Ministrów w celu wniesienia akcji (udziałów) do narodowych funduszy inwestycyjnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202 i z 1994 r. nr 84, poz. 385),

  2) działających na podstawie:

   a) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. nr 72, poz. 359, z 1993 r. nr 6, poz. 29, nr 28, poz. 127, nr 134, poz. 646, z 1994 r. nr 80, poz. 369 i nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. nr 4, poz. 18 i nr 133, poz. 654),

   b) ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 59, poz. 344, z 1993 r. nr 5, poz. 21, nr 44, poz. 201, z 1994 r. nr 4, poz. 17 i nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. nr 96, poz. 478 i nr 118, poz. 574),

   c) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. nr 7, poz. 34 oraz z 1995 r. nr 66, poz. 335 i nr 142, poz. 701).

Art. 8. Traci moc ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (Dz. U. nr 75, poz. 330 i z 1992 r. nr 45, poz. 200).

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.