Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 219, poz. 1707

Art. 1. Uchyla się ustawę z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. nr 1, poz. 2, z późn. zm.).

Art. 2. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 981, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 37a:

   a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

   b) uchyla się ust. 3;

  2) w art. 43 uchyla się ust. 6;

  3) w art. 45c w ust. 1 uchyla się pkt 4;

  4) w art. 65:

   a) uchyla się ust. 1a,

   b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

    "1b. Od decyzji organu założycielskiego, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje sprzeciw.".

Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 44 uchyla się ust. 7 i 8;

  2) uchyla się art. 59b.

Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,".

Art. 5. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. nr 213, poz. 1800, z późn. zm.) w art. 41 w ust. 1:

  1) uchyla się pkt 4;

  2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) składania Prezesowi Agencji kwartalnych sprawozdań z realizacji obowiązków wymienionych w pkt 1-3.".

Art. 6. Do dnia 31 grudnia 2010 r. do przedsiębiorstwa państwowego, które w 2009 r. przekroczyło wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalone przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych lub Radę Ministrów, w trybie określonym w ustawie, o której mowa w art. 1, co spowodowało pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, stosuje się przepisy art. 37a i 45c ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.