Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.09.2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.09.04
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1186
Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 160, poz. 1268
2013.07.18
zmieniony przez
2014.09.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1186
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. Analiza porównywalności transakcji dokonywanych na różnych rynkach powinna uwzględniać warunki istniejące na porównywanych rynkach w takim stopniu, w jakim warunki te mają wpływ na wartość rynkową transakcji zawieranych na tych rynkach. Zaliczyć do nich należy w szczególności:

  1) wielkość i położenie danego rynku oraz charakter tego rynku (detaliczny lub hurtowy);

  2) stosunek podaży do popytu na dane dobra lub usługi, siłę nabywczą konsumentów, siłę przetargową dostawców oraz stopień konkurencji;

  3) dostępność dóbr i usług substytucyjnych oraz ryzyko z tym związane;

  4) istotę i zakres rządowej regulacji rynku oraz stopień ryzyka prowadzenia działalności na danym rynku;

  5) poziom i strukturę kosztów związanych z transakcją na danym rynku;

  6) czas trwania transakcji, w szczególności istnienie cyklu ekonomicznego, biznesowego lub cyklu życia produktu.