Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.11.30
do 2010.10.15
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
Istniejące wersje czasowe art. 86
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
2010.10.16
zmieniony przez
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 612
2016.01.01
zmieniony przez
2016.04.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471
2017.04.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 86. 1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 77% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.

4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

5. Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pokrywane są ze środków tego Funduszu.

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, z uwzględnieniem racjonalności i ciągłości finansowania zadań.