Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.11.30
do 2015.03.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
Istniejące wersje czasowe art. 77
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
2015.04.01
zmieniony przez
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 612
2016.04.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471
2017.03.01
zmieniony przez
2017.04.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 847
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 77. 1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od gier są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej.

2. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier ustala się według:

    1) miejsca lokalizacji ośrodka gier;

    2) siedziby podmiotu urządzającego gry liczbowe, loterie pieniężne, grę telebingo, loterie audioteksowe lub zakłady wzajemne;

    3) siedziby organu właściwego do udzielenia zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe.

3. W przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organów podatkowych w sposób określony w ust. 2, organem właściwym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

4. Na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, określone we wniosku czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu celnego lub dyrektor izby celnej, na którego obszarze działania prowadzona jest działalność lub wykonywane są czynności podlegające opodatkowaniu.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając liczbę podatników prowadzących działalność na danym obszarze.