Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.11.30
do 2011.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
Istniejące wersje czasowe art. 52
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
2011.07.01
zmieniony przez
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 612
2015.09.03
zmieniony przez
2016.04.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 847
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52. 1. Każda zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów wzajemnych wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów wzajemnych.

2. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać:

  1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (wspólników), z określeniem wartości ich akcji (udziałów);

  2) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów:

   a) w przypadku spółek handlowych - przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby spółki,

   b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego);

  3) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów).

3. Do wniosku dołącza się:

  1) odpis aktu notarialnego statutu lub umowy spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

  2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a;

  3) aktualne zaświadczenie, że osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie tej osoby, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego;

  4) dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane, oraz sytuację finansową nabywcy;

  5) dokumenty potwierdzające legalność środków na nabycie akcji (udziałów), w szczególności:

   a) w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach,

   b) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków z ujawnionych źródeł przychodów.

4. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału zakładowego dotyczy akcji (udziałów) akcjonariusza (wspólnika) dysponującego akcjami (udziałami), których wartość nie przekracza jednej setnej kapitału zakładowego spółki, przepisów ust. 1-3 nie stosuje się.