Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.01.19
do 2019.05.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165

Art. 34. 1. O koncesję lub zezwolenie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują:

    1) legalność źródeł pochodzenia kapitału;

    2) niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;

    3) niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.