Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.01.19
do 2019.05.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
Istniejące wersje czasowe art. 89
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
2011.07.14
zmieniony przez
2014.12.19
zmieniony przez
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 612
2015.09.03
zmieniony przez
2016.04.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471
2017.04.01
zmieniony przez
2017.07.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 847
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 89. 1. Karze pieniężnej podlega:

  1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;

  2) urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry;

  3) posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;

  4) posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego;

  5) dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu, o którym mowa w art. 15g;

  6) uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;

  7) przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnił obowiązków wynikających z art. 15f ust. 5;

  8) urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do osób fizycznych urządzających gry hazardowe.

3. Niezależnie od kary pieniężnej wymierzanej przedsiębiorcy określonej w ust. 1 pkt 1, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.

4. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:

  1) w ust. 1 pkt 1 - wynosi:

   a) w przypadku gier na automatach - 100 tys. zł od każdego automatu,

   b) w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c - 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,

   c) w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia - do 10 tys. zł;

  2) w ust. 1 pkt 2 - wynosi:

   a) w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia - do 200 tys. zł,

   b) w przypadku gier urządzanych na podstawie zgłoszenia - do 10 tys. zł;

  3) w ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 100 tys. zł od każdego automatu;

  4) w ust. 1 pkt 5 - wynosi do 250 tys. zł;

  5) w ust. 1 pkt 6 - wynosi 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek;

  6) w ust. 1 pkt 7 - wynosi do 250 tys. zł;

  7) w ust. 1 pkt 8 - wynosi do 500 tys. zł;

  8) w ust. 3 - wynosi do 100 tys. zł.

5. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do uczestników loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.